?

Log in

ofwel, het wel en wee van een klein meisje. [entries|friends|calendar]
fatmet

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[19 Jul 2004|07:53am]
kon ik maar even weg. weg van alles. maakt niet uit waarheen. weg.
zeg het me!

probeersel [19 Jul 2004|06:56am]
zeg het me!

navigation
[ viewing | most recent entries ]